Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro vkládání inzerce do databáze portálu realityprozeny.cz

(dále jen "podmínky")

Úvodní ustanovení

 • Společnost Reality pro ženy s.r.o., IČ: 241 71 077, se sídlem Praha Praha 5, Motol, Pod Homolkou 42/13, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185256 (dále jen „poskytovatel“), je poskytovatel služeb internetového portálu Realityproženy.cz (dále jen „portál“), dostupného na webové adrese http://www.realityprozeny.cz.
 • Poskytovatel má oprávnění poskytovat služby v oblasti elektronické inzerce, sloužící pro inzerci nabídek registrovaných uživatelů v oblasti nemovitostí a s nimi spojených služeb.
 • Objednatel placené inzerce (dále jen „objednatel“) je fyzická nebo právnická osoba mající zájem o poskytnutí služeb.
 • Služby, které poskytovatel poskytuje, podléhají zpoplatnění dle ceníku služeb dostupného a umístěného na adrese http://www.realityprozeny.cz/cz/cenik  (dále jen „ceník“).
 • Služby jsou určeny především pro veřejnou prezentaci nabídek nemovitostí inzercí zadávanou registrovanými objednateli, a to zejména realitními kancelářemi nebo fyzickými či právnickými osobami, jejichž předmětem podnikání je realitní činnost nebo přímo související činnosti na realitním trhu. Objednatel prohlašuje, že je osobou, která splňuje charakteristiku uvedenou v tomto odstavci, přičemž odpovídá poskytovateli za pravdivost takového prohlášení.
 • Název i obsah portálu je podle příslušných ustanovení autorského zákona chráněn autorským právem. Všechna autorská práva jsou vyhrazena.

Pravidla inzerce

 • Služby jsou objednateli obecně zpřístupněny na základě dokončení registračního procesu. Registrace je platná pouze zadáním na portálu a probíhá online formou. Dokončením registračního procesu objednatel přijímá výslovně a bez výhrad tyto podmínky. Dokončením registračního procesu vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem služeb.
 • Objednatel si při registraci zvolí uživatelské jméno (email objednatele) a jedinečné heslo. Objednatel se zavazuje přístupové údaje zachovávat v tajnosti s tím, že tyto přístupové informace nebude dále sdělovat třetím osobám; a je si vědom odpovědnosti, která mu porušením této povinnosti vznikne. V případě, že objednatel ztratí či jinak přijde o přístupové informace, je povinen o tomto bezodkladně informovat poskytovatele, který mu vystaví nové přihlašovací údaje a staré zneplatní.
 • Objednatel je oprávněn svou registraci zrušit kdykoli, a to i bez udání důvodu.
 • Inzerci na portál vkládá objednatel prostřednictvím importu dat z databáze třetí osoby. Objednatel plně odpovídá za obsah veškerých dat vložených třetí osobou stejně, jako by vkládal data osobně. Vložená data inzerátů následně objednatel aktivuje v administrátorském rozhraní po přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů. Takto vložená inzerce je pak veřejně přístupna na webových stránkách (portálu) poskytovatele.
 • Objednatel na portál vkládá veškerá data na vlastní účet a odpovědnost. Objednatel nese odpovědnost za obsah takto vkládaných inzerátů. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v datech, které vkládá objednatel ani za jejich obsah. Objednatel je oprávněn kdykoli měnit obsah své nabídky, upravovat a jinak editovat popis nabízených nemovitostí apod.
 • Objednatel je oprávněn zveřejňovat pouze nabídky nemovitostí, které sám vlastní, nebo nabídky nemovitostí, které je oprávněn nabízet na základě plné moci, či smluvního vztahu s majitelem nabízených nemovitostí. Objednatel vložením inzerátu prohlašuje, že tyto podmínky splňuje.
 • Objednatel se zavazuje vkládat na portál pouze taková data, která svým obsahem odpovídají právnímu řádu České republiky, normám Evropské unie, dobrým mravům, zásadám poctivého obchodního styku a těmto podmínkám. Poskytovatel je ve smyslu příslušných právních předpisů odpovědný za obsah informací vložených objednatelem na portál pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání objednatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání objednatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout zveřejnit či odstranit jakákoli objednatelem vložená data, pokud se povaha těchto vložených dat příčí právnímu pořádku ČR či EU, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku nebo těmito podmínkami.
 • Objednatel odstraní svoji inzerci v případě, že inzerovaná nemovitost byla prodána, a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů po té, kdy prodej  nastal (byla uzavřena kupní smlouva). Objednatel  odstraní svoji inzerci rovněž v případě, že dojde k závazné rezervaci.
 • Poskytovatel je oprávněn odstranit inzerát, který není již aktuální.
 • Součástí služeb, které poskytovatel nabízí, není archivace vkládaných dat.
 • Poskytovatel poskytuje služby Nabídka dne.
 • Objednatel vkládá inzertní data sám do portálu po té, co se řádně přihlásí k rozhraní k tomu určenému.
 • Objednatel vkládá inzeráty v českém jazyce, přičemž se zavazuje respektovat spisovná a gramatická pravidla českého jazyka.
 • Je zakázáno do textu či jiných částí inzerátu uvádět URL odkazy, směrující do jiné domény než je doména Poskytovatele, vyjma odkazu na úvodní stránku webové prezentace objednatele.
 • Objednatel je povinen stav inzerce pravidelně a průběžně aktualizovat.
 • Objednatel se zavazuje respektovat způsob vkládání informací o inzerovaných nemovitostech. Zejména pak vkládat data do míst k tomu určených, jako jsou místa pro popis nemovitosti, kontaktní informace apod.
 • Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce uvádět celé a pravdivé informace, nic nezamlčet. Objednatel prohlašuje, že jím uváděná cena je pravdivá a včetně DPH (např. u inzerce nájmů apod.).
 • Poskytovatel je oprávněn obsah inzerátu změnit/upravit/odstranit v případě jeho rozporu s těmito podmínkami nebo nevhodnosti, tj. např. pokud inzerát obsahuje více jak jeden vykřičník v řadě, tzv. smajlíky, HTML tagy, loga objednatele umístěny do prostoru určeného pro fotografie inzerovaných nemovitostí, obchodní sdělení objednatele, reklamu či informace o konkurenci, jakožto i neautorizované fotografie, které objednatel zkopíroval od jiných objednatelů služeb či třetích osob.
 • Poskytovatel nemá povinnost sdělovat objednateli způsob řazení inzerátů, které jsou uveřejněny na portálu. Poskytovatel se zavazuje poskytnout všem objednatelům stejný přístup při řazení inzerce v závislosti na typu služeb, které objednatel zvolí.
 • Poskytovatel služby neodpovídá za funkčnost vkládání dat z úložišť objednatele či třetích osob pověřených objednatelem.
 • Vkládání inzerátů třetí osoby prostřednictvím registrace jiného subjektu je zakázáno. Objednatel plně odpovídá poskytovateli a třetím osobám za škodu, která tímto způsobem vznikne.
 • Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu se považují za aktualizaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Není přípustné inzeráty mazat a opětovně znovu nahrávat za účelem jejich posunu na začátek výchozího výpisu.
 • Poskytovatel poskytuje všem objednatelům řádnou technickou podporu na .

Platební podmínky

 • Poskytovatel poskytuje služby dle ceníku http://www.realityprozeny.cz/cz/cenik.
 • Poskytovatel vystavuje objednateli fakturu za objednané služby. Objednatel na základě takto předem zakoupeného práva inzerce vkládá svoje inzeráty na portál.
 • Poskytovatel zasílá vystavené faktury na e-mail uvedený objednatelem. Objednatel platí za objednané služby formou bezhotovostního bankovního převodu.
 • O možnosti platit  Pay Pal/kartou nebo platební kartou bude objednatel včas informován.
 • V případě, že objednatel platí formou bezhotovostního převodu, vystaví poskytovatel zálohovou fakturu, která není daňovým dokladem, a po připsání odpovídající platby na účet poskytovatele zašle poskytovatel objednateli řádný daňový doklad.
 • Jakmile je cena za objednané služby připsána na bankovní účet poskytovatele, je příslušná služba objednateli zpřístupněna/aktivována.
 • Objednatel je oprávněn objednané a doposud neuhrazené služby stornovat
 • Objednatel může využít službu  Nabídka dne.
 • Pokud objednatel nevyčerpá objednané a uhrazené služby ani do 3 měsíců od dne objednávky, úhrada za nevyčerpané služby propadá a její hodnotu poskytovatel objednateli nevrací.

Reklamace

 • V případě že služby nebudou poskytovatelem poskytnuty v souladu s těmito podmínkami, tj. v případě vadného plnění na straně poskytovatele, je objednatel oprávněn reklamovat takto provedenou službu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně na nebo doporučeně dopisem na kontaktní údaje a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy pochybení zjistil nebo zjistit mohl.
 • Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany poskytovatele je 30 dní od dne jejího řádného uplatnění.
 • Za pochybení na straně poskytovatele se považuje nefunkčnost služeb inzerce, a to po dobu delší než 8 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne. Provozovatel nicméně neodpovídá za vady svého plnění způsobené tzv. vyšší mocí.

Závěrečná ustanovení

 • Otázky těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v aktuálním znění.
 • Jakékoliv zneužití obsahu portálu objednatelem jiným způsobem než pro účely, kterým je portál určen, je zakázán.
 • Objednatel není oprávněn  kopírovat obsah portálu a tento dále zveřejnit a to jakoukoli formou.
 • Změní-li se fakturační údaje objednatele, je povinen o tom neprodleně, nejpozději však do 5 dnů, poskytovatele služby informovat formou opravy registračních údajů.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11. 2011


Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů při jejich zpracování
 
Objednatel provedením registrace uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména název společnosti, IČO, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, webové stránky, za účelem poskytování služby v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů: název společnosti, IČO, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, webové stránky.
Objednatel je oprávněn svůj výslovný souhlas vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na kontaktní osobu vendula.kralova@realityprozeny.cz
Poskytovatel zpracovává osobní údaje osobně, mohou je však pro Poskytovatele zpracovávat i poskytovatel softwaru firma Topinfo s.r.o. a účetní firma.
Objednateli je umožněno spravovat osobní uvedené údaje v privátní části portálu po přihlášení registrovanými přístupovými údaji. Na základě žádosti je Objednatel oprávněn požádat o aktualizaci, opravu nebo výmaz osobních údajů.