Rok 2013 přinese změny v odvodech DPH i danění zaměstnanců

Datum: 29.1.2013
Komentáře: 0
obrázek
Od ledna 2013 nabývá účinnosti hned několik daňových novel. Novinky se týkají přímých i nepřímých daní a přinášejí s sebou nové povinnosti. Připravili jsme proto přehled nejvýznamnějších změn. Podle novely zákona o daních z příjmů vzniknou nové povinnosti také zaměstnancům a zaměstnavatelům. „Největší změnou je tzv. solidární zvýšení daně z příjmu, které se bude týkat jak zaměstnanců, tak živnostníků. Navíc spuštěním druhého pilíře se markantně navýší administrativa pro zaměstnavatele, kteří budou povinni odvádět důchodové pojištění na Českou správu sociálního zabezpečení i finanční úřad. Sem budou muset rovněž podávat nová hlášení a vyúčtování,“ shrnuje novinky v oblasti přímých daní Markéta Kozáková.

Daň z přidané hodnoty

Dne 21. prosince 2012 byla schválena novela, která má účinnost od 1. ledna 2013, a díky které dojde ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod ze 14 na 15 % - snížená sazba a z 20 na 21 % - základní sazba DPH.

Změna v zařazení zboží do snížené sazby

Schválená novela obsahuje také některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny a částečně bude omezeno uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Ty budou nově určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených.

Odběratel jako ručitel

Technická novela rozšiřuje případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. Nově bude odběratel ručit za odvod DPH v případech, kdy provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně.

Další případy ručení

Novela nově upravuje ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při přijetí zboží z jiného členského státu. Týká se to odvodu DPH při dodání třetí osobě osobou, která toto zboží z jiného členského státu pořídila. Obdobně bude ručení za odvod DPH vznikat při nákupu pohonných hmot mimo čerpací stanici od jejich distributorů, pokud nebudou registrováni v příslušném registru.

Zdaňovací období

Do české legislativy je dále nově zavedeno primárně měsíční zdaňovací období pro všechny plátce včetně těch se sídlem mimo Českou republiku. Existující plátci, kteří by splňovali podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období v roce 2013 podle dřívějších předpisů, se budou moci rozhodnout, zda budou mít měsíční období, či zachovají čtvrtletní zdaňovací období. Noví plátci se budou moci při splnění zákonných podmínek (například roční obrat nižší než 10 000 000 korun) rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, nejdříve však ve třetím kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH (v určitých případech bude možno požádat o dřívější změnu).

Osvobození od DPH při převodu nemovitosti až za pět let. A dobrovolně

Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, se od nového roku prodlužuje ze tří na pět let. Po uplynutí této doby si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí, či nikoliv. Možnost volby zdanění daní z přidané hodnoty bude také dopadat na převod nemovitostí pořízených před rokem 2013, kde zůstává zachována tříletá lhůta pro aplikaci osvobození od DPH.

Daňové doklady elektronicky

Od nového roku jsou papírové a elektronické daňové doklady formálně rovnocenné. „V případě elektronických daňových dokladů nebude sice primárně vyžadován elektronický podpis, elektronická značka či výměna prostřednictvím systému EDI, na druhou stranu však bude nezbytné zabezpečit věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost daňového dokladu. Zajištění těchto podmínek dle současného postoje některých správců daně může být bez stávajících opatření, jakým je například elektronický podpis, poměrně obtížné,“ vysvětluje Petr Toman.

Změny nekončí…

Novela obsahuje i další změny, zejména v definicích a struktuře ustanovení upravujících registraci, vznik plátcovství a zrušení registrace k DPH. Mění se i definice stálé provozovny pro účely daně z přidané hodnoty. Novela také významným způsobem upravuje definici pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny.

Informace použity z:
www.finance.cz

Foto: Pixmac

 

 

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl