Máte svoji čističku?

Datum: 1.3.2012
Komentáře: 3
obrázek
Pokud jste v dohledné minulosti stavěli vlastní dům v obci, v níž není hotová kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, jistě jste byli postaveni před řešení problému, kam budete právě tyto odpady vypouštět. Bez reálného řešení byste ostatně ani nedostali povolení ke stavbě. Jedná se o téma v poslední době o to víc aktuální, že z jedné strany sílí tlak na ochranu vodních toků, na straně druhé se zdražují veškeré služby, tedy včetně těch, které jsou pro provoz domu nezbytné.

Proto jste již možná slyšeli o možnosti postavit si vlastní čistírnu odpadních vod. Tedy takovou, která bude schopná zpracovat při co nejmenší energetické zátěži veškeré splašky, které v domě vyprodukujete. A nejen to - v některých případech budete moci vyčištěnou vodu dále využívat jako užitkovou. Taková investice se v mnoha případech vyplatí, zejména tehdy, je-li váš dům v hůře přístupném terénu či lokalitě, do které se fekální vůz pro odvoz odpadních vod může dostávat s obtížemi, například zejména v zimě.

Význam domovních a malých čistíren poroste. Jednak to bude tím, že se posunou rozlišovací schopnosti úřadů, ale také proto, že se bude blížit rok 2015 a Česká republika začne hledat důvody a vyhodnocovat, proč neplní závazky v oblasti ochrany vod. Zákonitě se pak přijde na to, že pokud budeme chtít plnit přísné ekologické normy, tak musíme zpřísnit podmínky BAT, budeme se muset více věnovat decentralizaci a také problematice znečištění srážkových vod. Stačí se podívat do sousedních zemí. 

Malá čistírna odpadních vod

V současnosti je ale stav většinou takový, že je vyvíjen tlak na centrální řešení, snaha odvést odpadní vodu na jednu velkou nebo alespoň větší čistírnu odpadních vod. Což je v řadě případů nereálné z hlediska ekonomického – zřízení centrální čistírny představuje obrovské náklady, ale mnoho obcí nenachází řešení pro nemožnost vyhovět striktně stanoveným podmínkám a požadavkům, a tak nelze získat dotaci, bez níž je pro zejména malé obce realizace zcela neřešitelná.

V roce 2015 mají být dokončena vyhodnocení plánů povodí a nápravná opatření, na jejichž základě dojde k úpravě plánů povodí a stanovení nových požadavků na zdroje znečištění a stupeň jejich čištění. Z těchto materiálů by pak měly vycházet i územní plány obcí, a tedy rozhodování o konkrétním případě, jak odkanalizovat. Je jasné, že musí dojít k dalšímu zpřísnění požadavků na parametry malých čistíren odpadních vod, intenzivní to bude zejména u aglomerací na málo vodných tocích. Přesto je ale dobré si zjistit dopředu podmínky a nenechat se odradit pořizovacími náklady či počátečním nesouhlasem pro zřízení vlastní čistírny. Alternativním řešením je také skupinová čistírna pro několik sousedících domů – zde potom počáteční investice i budoucí provoz vychází příznivěji pro všechny zúčastněné. 

Pořád je třeba chránit vodní zdroje

Je samozřejmě jasné, že i tyto domácí čistírny vyžadují dodržování jistých podmínek zejména ve vztahu k životnímu prostředí. Mají přímý vliv na odtokovou vodu z území, proto bude nutno věnovat více pozornosti i odstranění fosforu (zejména tam, kde jsou na tocích nádrže). Zátěž toků bude snižována zasakováním, recyklaci nebo dělením vod. Výhodou decentralizovaného systému je jeho možnost spravování na dálku – kterou již dnes předpokládá mohutný rozvoj telemetrických systémů. S vývojem nových technologií, například nanotechnologií, bude vývoj směřovat k řešení čištění vod v místě vzniku.  

Pro objekty, které nejsou trvale obývané, přichází v úvahu přednostně řešení založené na anaerobních procesech – tedy například septik v kombinaci s dočišťovacím stupněm (zemní filtr, vegetační čistírna odpadů). Pro trvale obývané objekty jsou pak vhodnější biologické čistírny odpadních vod pro vypouštění do toku, anebo biologické čistírny s vyšší účinností (například membránové) pro vypouštění do zásaku či pozdější zpracování vody jako užitkové. Dočištění pak probíhá ve formě například zemního filtru nebo vegetační čistírny. 

Jak to tedy funguje?

A jaký je samotný princip malé čističky? Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny odpadních vod, kde je zbavena mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru. Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazen provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla, a případně nosičem biomasy pro zlepšení stability procesu přetížené nebo málo zatížené čistírny odpadních vod. Výhodou řešení je akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, odkud je pak vyčištěná voda odtahována mamutkou do odtokového žlabu. Přebytečný stabilizovaný kal je odtahován pomocí mamutky do usazovacího a kalového prostoru podle potřeby.

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb. 
http://www.asio.cz/cz/86.domovni-cov-nova-legislativa-a-pravo

Více informací na www.asio.cz

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
0-3/3

nepochopeno...

Nějak nechápu tuto větu: Zákonitě se pak přijde na to, že pokud budeme chtít plnit přísné ekologické normy, tak musíme zpřísnit podmínky BAT,...
Jak se zpřísňují podmínky BAT? Pokud tedy tato zkratka neznamená něco jiného, než nejlepší dostupné technologie. Ještě bych se ráda zeptala, jak se nakládá s tím kalem z ČOV?

čistička

Dobrý den, pokud nám napíšete na e mail: vendula.kralova@realityprozeny.cz svůj kontakt, tak Váš dotaz předáme firmě Asio a oni Vám pošlou vysvětlení. Děkuji Vendula Králová
  • 25.03.2013 14:48
  • Vendula Králová
  • reagovat

Re: čistička

Děkuji, už píšu.
0-3/3