Daň z nemovitosti – už jste podali přiznání?

Datum: 15.1.2012
Komentáře: 0
obrázek
Povinnost platit daň z nemovitosti vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku, tedy pozemku či objektu, a úhrada daně je vyžadována od vlastníka bez ohledu na jeho příjmy. Daň z nemovitostí tvoří dvě dílčí daně – daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Co je ale podstatné - daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává do konce ledna roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke změně majitele nemovitosti nebo změně výměry pozemku, změně v užívání stavby či k nástavbě dalších nadzemních podlaží. A konec ledna je za chvíli.

Koupili jste v loňském roce pozemek, postavili a zkolaudovali dům, zdědili chatu nebo zprivatizovali byt? Ve všech těchto případech jste povinni podat nové daňové přiznání. Rozhodující je přitom datum zápisu do katastru nemovitostí – pokud ke změně v zápisu došlo v průběhu loňského roku, musíte do konce ledna vyrazit na příslušný finanční úřad. Pouze v případě, kdy jste požádali o zápis v katastru ještě vloni, ale zápis proběhne až nyní, tedy v roce letošním, posouvá se termín pro odevzdání daňového přiznání o tři měsíce od konce měsíce, ve kterém k zápisu došlo. 

Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává ke každé nemovitosti pouze jednou, a to finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nebo pozemek nachází. Výjimkou pro podání jsou situace, kdy dojde ke změnám původních nemovitostí (například právě již zmíněná kolaudace rozestavěného objektu, změna nestavebního pozemku na stavební, rekonstrukce staré budovy a podobně). V takovém případě musíte podat daňové přiznání s uvedenými změnami původního stavu. Naopak nové přiznání nemusíte podávat v případě, kdy se mění některé sazby nebo koeficienty potřebné k výpočtu daně. V takovém případě vás o nové výši daně bude informovat příslušný finanční úřad formou složenky. 

Z čeho přesně se daň platí? 

Dani z pozemků podléhají všechny pozemky na území České republiky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Dani ze staveb zase podléhají všechny stavby na území České republiky, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, anebo podléhají oznámení stavebnímu úřadu a jsou způsobilé k užívání na základě tohoto oznámení. Rovněž také byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí, a to včetně podílů na nich. 

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby ve čtverečních metrech, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Jde-li o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 vynásobená koeficientem 1,20. Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v korunách) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy, tedy například orné půdy, zahrad a sadů, chmelnic, vinic a trvalých travních porostů. Zde je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou v příslušné vyhlášce. Tuto cenu si můžete zjistit v obci nebo městě, pod něž daný pozemek spadá. Dozvíte se ji samozřejmě také přímo u správce daně. 

Víte, jaký koeficient? 

Dílčí základ daně, který vypočítáte, dále musíte násobit koeficientem. Ten byl původně stanoven podle velikosti obce od nejnižšího (tedy 1,0), který se týkal nejmenších obcí do tisíce obyvatel, až po nejvyšší (tedy 4,5 násobku), vztahující se na Prahu. Obce ale dostaly od roku 2009 možnost si daň navýšit (nebo ji naopak snížit) místním koeficientem, a to v rozmezí 1 – 5. Takže v některých obcích může být koeficient nižší než stanovený podle počtu obyvatel, v jiných zase výrazně vyšší. Tuto možnost obce dostaly díky zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů (schválila jej vláda Mirka Topolánka) a výrazné zvýšení koeficientu obvykle všude zastupitelé zdůvodnili zvýšenými výdaji na infrastrukturu obcí nebo snížením příjmové stránky rozpočtu. Navzdory tomu, že většina obcí původně obhajovala navýšení koeficientu jako dočasné, v letošním roce dochází k dalšímu výraznému navýšení i v obcích, které tak doposud neučinily. Proto je určitě dobré si zjistit, zda se toto navýšení nebude týkat zrovna místa, v němž se nachází právě vaše nemovitost. 

Termín pro zaplacení daně 

Pokud nemusíte letos podávat daňové přiznání, protože jste nezaznamenali žádnou změnu a již jste je podali v minulosti, od příslušného finančního úřadu obdržíte včas složenku s informací o platbě vyměřené daně. Pouze je dobré si ohlídat termín splatnosti této daně. Pokud vaše celková roční daň nepřesáhne částku 5000 Kč, musíte ji splatit jednorázově do posledního května letošního roku. Je-li vyšší, můžete ji rozdělit na dvě stejné splátky. Potom se vás budou týkat dva termíny – první na konci května, druhý na konci listopadu. Jediný případ, kdy byste nemuseli daň platit, je tehdy, kdy daň z nemovitosti u jednoho správce daně nepřesáhne 30 Kč.

S podáním daňového přiznání ale neotálejte. Půjdete-li na finanční úřad na poslední chvíli, zcela určitě tam strávíte mnoho času ve frontě podobných opozdilců. A pokud podáte přiznání po termínu, čeká vás sankce. Její minimální výše po prodlení delším než pět pracovních dnů činí 500 Kč, maximální pak může činit pět procent vaší vyměřené daně. 

Anna Rejšková
foto:Pixmac

Přidat příspěvek

Nový příspěvek

 required:
required:
required:
 
Zatím zde nikdo nepřispěl